کیسه صفرا درمان سنگ ممکن است از طریق خرد کردن در rg است